(PL) Munitionsfabrik Kokoschken bei Danzig - WWI

Fabryka Amunicji w Kokoszkach koło Gdańska
Munitionsfabrik Kokoschken bei Danzig
Ammunition Plant Kokoszki near Gdańsk

Fabryka Amunicji w Kokoszkach koło Gdańska działa w okresie I Wojny Światowej i krótko po niej na terytorium Niemiec.
Głównym zadaniem fabryki było zaopatrywanie w amunicję frontu wschodniego.
Prawdopodobnie produkowano tam amunicję artyleryjską w kalibrach 7,7cm, 10cm lub elaborowano pociski do niej . Być może zakres produkcji obejmował produkcję zapalników to tej amunicji. Nie ma informacji o produkcji amunicji małokalibrowej w tej fabryce.
Fabryka była umiejscowiona w rejonie dworca kolejowego w Kokoszkach. Budynki fabryki stanowiły postawione ceglane baraki .
Wielkość zatrudnienia w okresie największej produkcji miała wynosić 3500 osób(?). Do fabryki dojeżdżano linią kolejową wybudowaną około 1914 r. z pobliskich miejscowości z rejonu Gdańska
Po traktacie wersalskim w 1920 r. Kokoszki znalazły się w granicach Polski. Budynki fabryki przeznaczono na magazyny.

Materiał zebrano ze szczątkowych źródeł. Brak większej ilości dostępnych dokumentów.

The Ammunition factory in Kokoszki near Gdańsk operates during the First World War and shortly thereafter on German territory.
The main task of the factory was to supply ammunition to the Eastern Front.
Probably, artillery ammunition was produced in 7.7cm caliber, 10cm caliber. Perhaps the scope of production included the production of fuses for this ammunition. There is no information about the production of small caliber ammunition in this factory.
The factory was located in the area of ​​the railway station in Kokoszki. The factory buildings were made of brick barracks.
The size of employment in the period of the largest production was to amount to 3,500 people (?). The factory was reached by a railway line built around 1914 from nearby towns from the area of ​​Gdańsk
After the Versailles Treaty in 1920, the Kokoszki were within the borders of Poland. The factory buildings have been designated for warehouses.

The material was collected from the residual sources. No more documents available.

https://goo.gl/maps/SxYULRGGWjt