Whitworth Artillery Projectiles, Poland & Sweden 1860's (?) And The Geopolitical Situation

So I was looking through ammunition photos on digitaltmuseum.se (Sweden Artillery Museum) and came across some interesting photos of Whitworth artillery projectiles. Upon looking at the limited information (Google translated from Swedish to English) provided with each photo it appears some of the Whitworth projectiles were confiscated by the Swedes at Malmö, Sweden during transport from England to Poland (?).

From the limited information provided, translation to English and possible errors in the information provided by the museum it is difficult to fully understand the situation at that time (I think it could be early 1880’s or early 1860"s, not exactly sure).

So can anyone provide additional information as to why these projectiles were confiscated by the Swedes?

Below is some of the original Swedish description text along with Google translations to English & the museum photos:6-pundig granat
Grupp F II.
Till framladdningskanoner av Whitworth’s system. 1863 avsedd för polska insurgenter samma år.
Granaten saknar rör men har rörpropp.

6-pound grenade
Group F II.
For loading guns of Whitworth’s system. 1863 intended for Polish insurgents the same year.
The grenade lacks a fuze but has a (nose) fuze addaptor.

DESIGNATION: 6-pundig granat
ALTERNATIVE NAME:5,3 cm granat
PRECISE DESIGNATION: 6-pundig granat till framladdningskanon, Whithworth 1863, Polen

DESIGNATION: 6-pound grenade
ALTERNATIVE NAME: 5.3 cm grenade
PRECISE DESIGNATION: 6-pound grenade for loading gun, Whithworth 1863, Poland

History: Beslagtagen i Malmö under transport från England.
Accession: 1882
GIVARE TILL MUSEET: Wendes Artilleriregemente A 3

History: The seizure in Malmö during transport from England.
Accession: 1882
GIVER TO THE MUSEUM: Wendes Artillery Regiment A 3


6-pundig spetsprojektil
Grupp F II.
Till framladdningskanon av Whitworth’s system 1863; avsedd för polska inre…(svårläst)…hären.

6-pound pointed projectile
Group F II.
To upload cannon of Whitworth’s system 1863; intended for Polish interior … (difficult to read) … army.

DESIGNATION: 6-pundig spetsprojektil
ALTERNATIVE NAME: 5,3 cm granat
PRECISE DESIGNATION: 6-pundig massiv spetsprojektil till framladdningskanon, Whithworth 1863, Polen

DESIGNATION: 6-pound pointed projectile
ALTERNATIVE NAME: 5.3 cm grenade
PRECISE DESIGNATION: 6-Pound Solid Tip Projectile for Frontload Gun, Whithworth 1863, Poland
NOTE: “Whithworth” should be Whitworth and the Withworth was a breech-loader gun NOT a front-loader.

History: Beslagtagen i Malmö under transport från England.
Annat: 1863
OKÄND ANKNYTNING: Polen
Accession: 1882
GIVARE TILL MUSEET: Wendes Artilleriregemente A 3

History The seizure in Malmö during transport from England.
Other: 1863
UNKNOWN LINK”|: Poland
Accession: 1882
GIVER TO THE MUSEUM: Wendes Artillery Regiment A 3

Any information is most welcomed!

Thanks,

Brian

In 1863/64 there was an insurrection by some Poles against Russian autocratic rule … elements of the uprising were inspired by the writings of Karl Marx, so to an extent this was the first manifestation of Communistic “Praxis” rather than “Theory”.

If these items were on their way to the interior of Poland it’s very unlikely that any state would have allowed them free passage given that the insurrection was rebellion against a neighbouring state.

Pete

1 Like

It was “Powstanie Styczniowe”

1 Like

and answer for you questions :)

Jej celem było kupienie w Anglii broni i dostarczenie jej powstańcom styczniowym. Z powodu zamknięcia granicy między Prusami a Królestwem Polskim postanowiono skorzystać z drogi morskiej i dowieźć kilka ton broni do wybrzeży Litwy. Do Londynu udali się przedstawiciele Tymczasowego Rządu Narodowego: Józef Demontowicz i Józef Ćwierczakiewicz. Kupili ponad tysiąc karabinów, 750 szabel, dwie setki lanc, trzy armaty, 600 beczek z prochem, mundury i drukarnię polową.

Her goal was to buy weapons in England and supply them to the January insurgents. Due to the closing of the border between Prussia and the Kingdom of Poland, it was decided to use the sea route and bring several tons of weapons to the Lithuanian coast. Representatives of the Provisional National Government went to London: Józef Demontowicz and Józef Ćwierczakiewicz. They bought over a thousand rifles, 750 sabers, two hundred lances, three cannons, 600 barrels with gunpowder, uniforms and a field printing house.

Polacy mieli więc statek, ale bez załogi. Ponieważ obawiali się, że rząd duński mógłby pod presją rosyjską nałożyć na szkuner areszt, wynajęli marynarzy, aby doprowadzili go do najbliższego szwedzkiego portu. Przy ich pomocy 30 marca “Ward Jackson” zakotwiczył w Malmö. Mimo poparcia dla polskiego powstania, władze Szwecji też nie chciały wchodzić w konflikt z Rosją. “Na żądanie Szwedów powstańcy musieli szkuner opuścić. Broń została skonfiskowana, statek zaś zwrócono firmie angielskiej. Załogę zwolniono”,

The Poles had a ship but no crew. Because they were afraid that the Danish government could put the schooner under Russian pressure, they hired sailors to bring him to the nearest Swedish port. With their help, on March 30, “Ward Jackson” anchored in Malmö. Despite the support for the Polish uprising, the Swedish authorities also did not want to enter into conflict with Russia. “At the request of the Swedes, the insurgents had to leave the schooner. The weapon was confiscated, and the ship was returned to the English company. The crew was released”,

more on site:

1 Like

Zakupiono 2 lekkie jedno-funtowe gwintowane armaty Whitworth z zapasem 2000 pocisków, oraz jedną armatę gwintowaną 6-funtową Whitworth z zapasem 500 pocisków pełnych, 500 granatów i 300 kartaczy.

Two lightweight 1-pound Whitworth guns with a supply of 2000 rounds were purchased, and one 6-pound Whitworth gun with a supply of 500 full rounds, 500 grenades and 300 grapeshot(?)

1 Like